Rahvuslik käsitöö

18. no­vemb­rist 11. jaa­nua­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Rah­vus­lik käsitöö

Pä­rast seda, kui lin­nud on lah­ku­nud ning tuul viim­sed­ki le­hed puu­delt maha ra­pu­ta­nud, muu­tub sü­gis pi­me­daks ja kõ­le­daks. Just nüüd te­kib vas­tu­pan­da­ma­tu soov teha ahju-plii­di alla tuli, teed juua ning ku­du­da või lu­ge­da. Rah­vus­lik kä­si­töö on osa­ke meie kul­tuu­ri­pä­ran­dist. Kä­si­tööd on teh­tud ja te­hak­se ikka ja ala­ti. Oma teh­tud so­kid ja kin­dad, müt­sid ja sal­lid on pal­ju arm­sa­mad ja tä­hen­dus­rik­ka­mad mei­le kui osta neid poest. Mis siis muud kui astu läbi, leia so­biv mus­ter ja kuduma!