Üle minu vaiba

"Üle minu vaiba"1. no­vemb­rist 11. jaa­nua­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Üle minu vaiba

Val­ve Tamm­järv on kan­gas­tel­ge­del ku­du­nud üle 30 kalt­su­vai­ba, neist 10 on too­dud näi­tus-müü­gi­le. Iga vaip on oma­näo­li­ne ja kor­du­ma­tu, on pi­ke­maid ja lü­he­maid, laiemaid ja kit­sa­maid. Kui leiad en­dale so­bi­va vai­ba, saad sel­le kohe kaa­sa osta.