Gunta Randla näitus „Kõige suuremad sõbrad“

Gunta Randla näitus "Kõige suuremad sõbrad"21. no­vemb­rist 4. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Gun­ta Rand­la näi­tus Kõi­ge suu­re­mad sõbrad

Lõpp­e­nud su­vel tä­his­tas staa­ži­kas tele- ja teat­ri­kunst­nik Gun­ta Rand­la 70. sün­ni­päe­va. Sel­leks pu­huks koos­tas Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu muu­seum kunst­ni­ku loo­min­gust üle­vaa­te­näi­tu­se „Kõi­ge suu­re­mad sõb­rad“. Nüüd saab seda ma­hu­kat, vär­vi­kül­last ja põ­ne­vat näi­tust näha Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas.

Näi­tus an­nab suu­re­pä­ra­se või­ma­lu­se pii­lu­da kunst­ni­ku loo­me­maa­il­ma – väl­ja on pan­dud te­leekraa­nil eri­ne­vaid põlv­kon­di mõ­ju­ta­nud nukk-kan­ge­lased ja tun­tud la­va­te­ge­las­te kos­tüü­mid ning mas­kid. Sten­di­näi­tus an­nab hea üle­vaa­te Rand­la rik­kast ja vär­vi­kast loo­me­teest. Sa­mu­ti saab kü­las­ta­ja män­gi­da spet­siaal­selt näi­tu­se jaoks val­mis­ta­tud nuk­ku­de­ga, pan­na kok­ku pilt­mõis­ta­tusi ja vaa­da­ta vi­deo­lõi­ke lavastustest.

Ees­ti Te­le­vi­sioo­nis alus­tas Gun­ta Rand­la tööd 1968. aas­tal. Esi­me­ne Gun­ta Rand­la ku­jun­du­se­ga las­te­la­vas­tus oli “Õn­ne­lik lõpp”. Sel­lest sai al­gu­se aas­ta­küm­ne­te pik­ku­ne töö las­te­saa­de­te ja ‑la­vas­tus­te kujundajana.

70ndate al­gu­ses ot­susta­ti eet­ris­se anda „Mõm­mi ja aabits“ ja sin­na töö­grup­pi kaa­sa­ti ka Gun­ta Rand­la. Mõm­mi­sid mee­nu­tab Gun­ta eri­li­se soo­ju­se­ga: „Nad olid nii arm­sad, sel­li­sed suur­te pea­de­ga ja tar­gad.“ Mõm­mi-saa­de oli eet­ris aas­ta­id. See oli aeg, kus te­le­saa­ted muu­tusid vär­vi­li­seks ja must­val­ge taan­dus tasapisi.

Gun­ta Rand­la loo­min­gu hul­ka kuu­lu­vad sel­li­sed po­pu­laar­sed te­le­la­vas­tused nagu “Mõm­mi ja aabits” (1973−1976), “Väi­ke nõid” (1975), “Meie maja tsir­kus” (1977), “Onu Tik-Taki seik­lu­sed” (1981), “Kõi­ge suu­rem sõ­ber” (1988), “Hei, pöial­poi­sid!” (1988), “Ka­de­kops” (1990) ja veel pal­jud tei­sed las­te­saa­ted ning nukulavastused.

Oma lem­mi­k­u­teks peab Gun­ta naiiv­se­või­tu, kuid sü­dam­lik­ke nuk­ke, kes arm­sa ole­ku ja soo­ja hin­ge­ga os­ka­vad pu­ge­da ka las­te südameisse.

Aas­ta­te jook­sul on Gun­ta Rand­la käe alt jõud­nud pi­si­kes­te teat­risõp­ra­de ette ka küm­me­kond las­te­la­vas­tust. Tihe on ol­nud koos­töö Hel­le Laa­si­ga. Hil­ju­ti jõu­dis las­te­ni La­asi uus tükk, kuhu Gun­ta tegi nu­kud … munakarpidest.

Ka prae­gu, mil te­le­vi­sioon ja tea­ter iga­päe­vast tööd ei paku, ei ole Gun­ta nuk­ku­de loo­mist unus­ta­nud. Ikka no­kit­seb ta mil­le­gi kal­lal, ot­si­des uusi või­ma­lu­si ja nu­ti­kaid la­hen­dusi. Al­les hil­ja­ae­gu val­mi­sid põ­ne­vad mag­ne­ti­te­ga nu­kud. Ja nuk­ku­de val­mis­ta­mise kuns­ti on ta ka lah­kes­ti hu­vi­lis­te­le edasi andnud.

Raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­da jääb näi­tus mee­le­olu loo­ma uue aas­ta al­guse­ni – 4. jaa­nua­ri­ni 2014. Tul­ge uudis­ta­ma, avas­ta­ma, mee­nu­ta­ma! Va­ru­ge aega! Põh­just tul­la on küllaga!