Gunta Randla näitus “Kõige suuremad sõbrad”

Gunta Randla näitus "Kõige suuremad sõbrad"21. no­vem­brist 4. jaan­uar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Gun­ta Rand­la näi­tus Kõige su­ure­mad sõbrad

Lõp­penud su­v­el tähis­tas staažikas tele- ja teatrikun­st­nik Gun­ta Rand­la 70. sün­nipäe­va. Sell­eks puhuks koost­as Eesti Rahvus­ringhäälin­gu muu­se­um kun­st­niku loomin­gust ül­e­vaatenäi­tuse „Kõige su­ure­mad sõbrad“. Nüüd saab seda mahukat, värvikül­last ja põnevat näi­tust näha Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas.

Näi­tus annab su­urepärase või­maluse pi­ilu­da kun­st­niku loomemaail­ma – väl­ja on pan­dud teleekraanil er­inevaid põlvkon­di mõju­tanud nukk-kan­ge­lased ja tun­tud lavatege­laste kostüümid ning mask­id. Stend­inäi­tus annab hea ül­e­vaate Rand­la rikkast ja värvikast loome­teest. Samu­ti saab külas­ta­ja mängi­da spet­si­aalselt näi­tuse jaoks valmis­tatud nukkude­ga, pan­na kokku pilt­mõis­ta­tusi ja vaa­da­ta vide­olõike lavastustest.

Eesti Tele­vi­sioo­nis alus­tas Gun­ta Rand­la tööd 1968. aastal. Es­imene Gun­ta Rand­la ku­jun­dusega lastelavas­tus oli “Õn­nelik lõpp”. Sell­est sai al­guse aas­taküm­nete pikkune töö laste­saadete ja ‑lavas­tuste kujundajana.

70ndate al­gus­es ot­sus­ta­ti eetrisse anda “Mõm­mi ja aabits” ja sin­na töö­grup­pi kaasati ka Gun­ta Rand­la. Mõm­misid meenutab Gun­ta er­ilise soo­jusega: “Nad olid nii arm­sad, sel­l­ised su­urte pead­e­ga ja tar­gad.” Mõm­mi-saade oli eetris aas­taid. See oli aeg, kus tele­saat­ed muu­tusid värviliseks ja must­valge taan­dus tasapisi.

Gun­ta Rand­la loomin­gu hul­ka ku­u­lu­vad sel­l­ised pop­u­laarsed telelavas­tused nagu “Mõm­mi ja aabits” (1973−1976), “Väike nõid” (1975), “Meie maja tsirkus” (1977), “Onu Tik-Taki seik­lused” (1981), “Kõige su­urem sõber” (1988), “Hei, pöialpoisid!” (1988), “Kadekops” (1990) ja veel paljud teised laste­saat­ed ning nukulavastused.

Oma lem­mikuteks peab Gun­ta nai­iv­sevõi­tu, kuid sü­dam­likke nukke, kes arm­sa oleku ja soo­ja hinge­ga os­kavad puge­da ka laste südameisse.

Aas­tate jook­sul on Gun­ta Rand­la käe alt jõud­nud pisikeste teatrisõprade ette ka küm­mekond lastelavas­tust. Tihe on ol­nud koost­öö Helle Laasi­ga. Hilju­ti jõud­is las­teni Laasi uus tükk, kuhu Gun­ta tegi nukud … munakarpidest.

Ka praegu, mil tele­vi­sioon ja teater igapäev­ast tööd ei paku, ei olé Gun­ta nukkude loomist un­us­tanud. Ikka nok­it­seb ta mil­le­gi kallal, ot­sides uusi või­malusi ja nu­tikaid la­hen­dusi. Alles hil­jaaegu valmisid põnevad mag­netite­ga nukud. Ja nukkude valmis­tamise kun­sti on ta ka lahkesti huvilis­tele edasi andnud.

Raa­matukogu las­teosakon­da jääb näi­tus meele­olu looma uue aas­ta al­guseni — 4. jaan­uar­i­ni 2014. Tulge uud­is­ta­ma, avas­ta­ma, meenu­ta­ma! Varuge aega! Põhjust tul­la on küllaga!