Maavillane

Patsulapiline kattevaip. Sirje Mõsak18. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus Maa­vil­la­ne

Näi­tus Sir­je Mõsaku kan­gas­tel­ge­del koo­tud vil­las­test vai­pa­dest. Tööd on val­mi­nud TÜV­KA ‑s (Tar­tu Üli­koo­li Vil­jan­di Kul­tuu­ria­ka­dee­mias) rah­vus­li­ku kä­si­töö kur­su­sel õp­pi­mise pe­rioo­dil. Ees­ti Rah­va­kuns­ti ja Kä­si­töö Liidu aas­ta­tee­ma 2013 oli maa­vil­la­ne.