Ilmar Talve 95. sünniaastapäeva tähistamine

Turus Ilmar Talve kodus aastal 2000. Foto Janika Kronberg17. jaa­nua­ril 2014. aas­tal al­gu­se­ga kell 11.00 toi­mub Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus rah­va­tead­la­se ja kir­ja­ni­ku Il­mar Tal­ve 95. sün­ni­aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne. Kü­lalis­teks on Ees­ti Kir­jan­dus­muu­seu­mi di­rek­tor Ja­ni­ka Kronberg ja kir­jan­dus­tead­la­ne Pee­ter Olesk. Tut­vu­da saab ka üle­vaa­te­näi­tu­se­ga Il­mar Tal­ve elust ja loomingust.

Il­mar Tal­ve (1919−2007) sün­dis 17. jaa­nua­ril 1919 Mga ale­vis, Pet­rog­ra­di ku­ber­man­gus, Ingerimaal.1920. aas­tal asus pe­re­kond Ees­tis­se. Il­mar Tal­ve lap­se­põlv ja koo­li­aas­tad möö­dusid Ta­pal, kust 1938. aas­tal, pea­le güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­mist, siir­dus Tar­tu Üli­koo­li õp­pi­ma et­nog­raa­fiat, folk­lo­ris­ti­kat ja kir­jan­dust. Elu keerd­käi­gud vii­sid teda Ees­tist eema­le, Sak­sa­maa­le, Root­si, Soo­me. Olu­de sun­nil jät­kas ta et­no­loo­gia­õpin­gu­id Stock­hol­mi üli­koo­lis, kus kait­ses ka oma dok­to­ri­kraa­di. Pik­ka aega oli Il­mar Tal­ve (1962–1986) Turu üli­koo­li soo­me ja võrd­leva rah­va­tea­du­se professor.

Kir­ja­ni­ku­na on Il­mar Tal­ve aval­da­nud ju­tus­tusi, ro­maa­ne, mä­les­tusi, ves­teid, ar­vus­tusi ja pub­lit­sis­ti­kat, kuid tema elu­töö põ­hi­sis­uks olid rah­va­tea­dus­li­kud uuri­mu­sed. Esi­le võiks tuua 1979. aas­tal il­mu­nud „Su­omen kans­an­kult­tuu­ri“, mis an­dis põh­ja­li­ku üle­vaa­te Soo­me töö­lis- ja lin­na­olus­ti­kust. Ees­ti et­no­loo­gia sei­su­ko­halt on väga olu­li­seks teoseks 2004. aas­tal il­mu­nud „Ees­ti kul­tuu­ri­lu­gu. Kesk­aja al­gu­sest Ees­ti iseseisvumiseni“.

Il­mar Tal­ve oli rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud et­no­loog ja mit­me maa tea­dus­or­ga­ni­sat­sioo­ni­de auliige.