Fotonäitus „Üle ühe põlve“

Fotonäitus „Üle ühe põlve“22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Fo­to­näi­tus Üle ühe põlve

Fo­to­näi­tus “Üle ühe põl­ve” ühendab kaht põlv­kon­da. Näi­tu­se peal­ki­ri näi­tab kahe au­to­ri su­gu­lus­si­det, va­na­isa Kal­ju Mih­kel­son (1931−1976) ja lap­se­laps Mer­li Ants­maa (sünd. 1986) pole küll ku­na­gi koh­tu­nud, ent pea­le vere ühendab neid veel fotograafia.

Hil­ju­ti sat­tusid üks osa Kal­ju Mih­kel­so­ni 1950.–1960. aas­ta­test pä­rit fo­to­sid lap­se­lap­se Mer­li Ants­maa kät­te. Ins­pi­ree­ri­tu­na nen­dest fo­to­dest ning tea­ta­vaid fo­tograa­fiahu­vi­ga seon­du­vaid sar­na­su­si mär­ga­tes tek­kis idee fo­topro­jek­tist, kus tuua suu­re­malt väl­ja va­nad fo­tod ning nen­de kõr­va­le võrd­lu­seks fo­tod tä­na­päe­vast. Idee on näi­da­ta elu­olu eri­ne­vu­si, kuid ka sar­na­su­si – mis need täp­se­malt on?

Kal­ju Mih­kel­son (1931- 1976) oli Pär­nu­maal, Hää­de­mees­te kan­dis kü­la­pilt­nik. Ta tegi fo­to­sid kü­laelust: pi­dus­tused, po­see­ri­mised, pe­re­pil­did, ma­tu­sed jms. Näi­tu­sel ole­vad fo­tod on umbes aja­va­he­mi­kust 1950–1960.

Mer­li Ants­maa (1986) pole oma va­na­isa ku­na­gi näi­nud, kuid tun­ne­tab üht­sust fo­tograa­fia näol. Sel­le te­ge­vusala­ga alus­tas ta 2006. aas­tal ning on siia­maa­ni ak­tiiv­ne pil­dis­ta­ja. Tar­tu üli­koo­li Vil­jan­di kul­tuu­ria­ka­dee­mias õp­pi­mi­ne an­dis hea või­ma­lu­se jääd­vus­ta­da muu­si­ku­te, tant­si­ja­te, näit­le­ja­te jt ek­sa­mi­töid, sa­mu­ti an­dis hea pil­dis­ta­mis­ko­ge­mu­se ak­tiiv­ne kul­tuu­ri­sünd­mus­te kü­las­ta­mi­ne. Fo­tod on aja­va­he­mi­kust 2006–2010.

Merli AntsmaaMer­li Ants­maa on sün­di­nud Pär­nus 1986. Lõ­pe­ta­nud Vil­jan­di Kul­tuu­ria­ka­dee­mia 2010, kul­tuu­ri­kor­ral­duse eri­ala. Het­kel õpib Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia ma­gist­ri­õp­pes kul­tuu­ri­kor­ral­dust. Mer­li töö­tab Jazz­kaa­res ja Ees­ti Jazz­lii­dus, li­saks te­ge­leb mit­me muu­si­kapro­jek­ti­ga, MTÜ Kul­tuur ai­tab hin­ga­ta ja MTÜ Nisi Masa Es­to­nia tegevustega.