Kirjad kolmelt kontinendilt

Kirjad kolmelt kontinendilt25. veebruarist 29. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus Kir­jad kol­melt kon­ti­nen­dilt.

Juba kuu­lus amee­ri­ka kir­ja­nik Er­nest He­min­gway on öel­nud, et üks­ki maa­il­ma ja­hi­sa­dam pole täius­lik, kui seal pole vä­he­malt üht he­le­da­päist eest­last. Kül­lap jät­kus eest­lasi ka si­se­maa­le, mit­te ai­nult sa­da­ma­lin­na­des­se, sest ini­me­sed on kord juba rei­si­hi­mu­li­sed, olgu nad siis mis rah­vusest ta­hes. Loo­mu­li­kult on rei­si­põh­ju­si pal­ju ja eri­ne­vaid – min­nak­se nii­sa­ma rin­gi vaa­ta­ma, en­nast täien­da­ma, te­hak­se reis ene­se­leid­miseks või min­nak­se õp­pi­ma või hoo­pis­ki töö­le. Mõ­nel ju­hul min­nak­se ja jää­dak­se, kas siis pi­ke­maks ajaks või päriseks …

Ka Ta­palt on eri­ne­va­tel ae­ga­del ja eri­ne­va­tel põh­jus­tel laia maa­il­ma min­dud, küll valu ja mu­re­ga, küll rõõ­mu ja lootustega.
Tapa lin­na põ­lis­ela­nik, kaua­aeg­ne Tapa muu­seu­mi ju­ha­ta­ja, ko­du­loo­la­ne Har­ri Al­lan­di on mit­me­ga neist ini­mes­test pi­da­nud pi­ka­aja­list kir­ja­va­he­tust, tänu mille­le see näi­tus ka teoks sai.