Ülo Josing

Ülo JosingÜlo Jo­sing sün­dis 1952. aastal.

Fo­to­hu­vi tär­kas vara­ses noo­ruses – esi­me­sed kat­se­tu­sed tegi ta 5. klas­si õpilasena.

Ees­ti Fo­to­kuns­ti­ühin­gu asu­ta­ja­lii­ge (1987), Tal­lin­na fo­toklu­bi lii­ge (1976), loo­min­gu­li­se ühen­duse Fo­to­ring lii­ge, koos­ta­nud näi­tu­se Anna mul­le või­ma­lus puue­te­ga las­test, osa­le­nud li­saks veel pal­ju­del fo­to­näi­tus­tel ja ‑kon­kurs­si­del.

Üle vee­rand sa­jan­di töö­tab Ülo Jo­sing Ees­ti Te­le­vi­sioo­nis (ERR) fo­topro­fes­sio­naa­li­na, pil­dis­ta­nud sel­le aja jook­sul kõik­või­ma­lik­ke sünd­mu­si, ini­me­si ja ob­jek­te – Eu­ro­vi­sioo­ni­st klaa­si­kuns­ti ja toa­lil­le­de­ni. Koos Too­mas Kaa­si­ku­ga on ta koos­ta­nud fo­to­al­bu­mi Ees­ti Muin­sus­kait­se­selt­si te­ge­vu­sest (2003).

Il­lust­ree­ri­nud roh­kelt al­bu­meid sh „Ees­ti klaas 60“ ja „Ees­ti klaas 70“, „Õnne hääl“, „Tar­be­kuns­ti muu­seum“ jne.