Lihavõttepühadeks Lihavõttesaarele

Moai Rano raraku1.–26. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Li­ha­võt­te­pü­ha­deks Li­ha­võt­te­saa­re­le“.

Kas po­leks tore min­na li­ha­võt­te­pü­ha­deks Li­ha­võt­te­saa­re­le? Kind­las­ti oleks, kui­gi pi­gem soo­vi­ta­tak­se seda kau­get saart kü­las­ta­da maist ok­toob­ri­ni, kui seal on kui­vem aeg. Meie saa­me sel­le Maa­il­ma na­baks kut­su­tud paigaga tut­ta­vaks raa­ma­tu­te abil. Ot­si­me vas­tust Rapa Nuil asu­va­te ki­vi­ku­ju­de ehk moai­de sa­la­dus­te koh­ta. Raa­mat „Jan­si­ga maa­il­ma na­bal“ sai al­gu­se het­kest, kui sel­le au­tor Reet Made seisis ke­set Vaik­set ookea­ni Li­ha­võt­te­saa­re kõr­gel kaldal.