Üllatusi Eesti loodusest

Fotonäitus "Üllatusi loodusest" - autor Tavi Grepp7. ap­ril­list 12. mai­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Ül­la­tusi Ees­ti loo­du­sest“.

Näi­tu­se au­tor Tavi Grepp on fo­to­kunst­nik. Tih­ti võib teda ko­ha­ta Lau­las­maa ja Vää­na metsa­des ning Ees­ti põh­ja­ran­ni­kul hu­vi­ta­vaid loo­dus­ob­jek­te ot­si­mas ja pil­dis­ta­mas. Käes­olev näi­tus on val­mi­nud 2013. aastal.