Liikumisaasta: Jookse terviseks!

Liikumisaasta väljapanek "Jookse terviseks"10. maist 20. juu­ni­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Lii­ku­mis­aas­ta: Jook­se terviseks!“

Lii­ku­mis­aas­ta 2014 ees­märk on suu­ren­da­da lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga te­ge­le­ja­te osa­kaa­lu, tõs­ta lii­ku­mise ja spor­ti­mise alast tead­lik­kust ning pan­na ini­me­sed roh­kem mär­ka­ma spor­ti ja lii­ku­mis­har­ras­tust. Tee­ma-aas­tal tut­vus­ta­tak­se lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga te­ge­le­miseks so­bi­vaid või­ma­lu­si ja eri­ne­vaid lii­ku­mis­vii­se ning kor­ral­da­tak­se üri­tusi, in­nus­ta­maks ini­me­si lii­ku­ma. Soo­vi­tak­se, et lii­ku­mi­sest saaks iga Ees­ti ini­m­ese iga­päe­va­elu la­hu­ta­ma­tu osa, mil­le tu­le­mu­sel oleks ela­nik­kond ter­vem ja jät­ku­suut­li­kum. Vaa­ta li­s­a­in­fot le­he­kül­jelt: www.liigume.ee

Jook­su­tee­ma­li­sel väl­ja­pa­ne­kul saad tut­vu­da lä­he­malt ter­vi­se­jook­su või siis met­sa­sör­gi alus­ta­la­de­ga. Jooks­mises eda­si­jõud­nu­te­le lei­dub sa­mu­ti va­ja­lik­ke ju­hi­seid ja õpetusi.