Valgevene kunstnike näitus

Valgevene kunstnike näituse plakatAla­tes 24. ap­ril­list saab Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel vaa­da­ta Val­ge­ve­ne maa­li­kuns­ti.

Alexander Demidov ja Anna Koroleva näituse avamisel Eesti Lastekirjanduse KeskusesNäi­tu­sel tu­le­vad eks­po­nee­ri­mise­le pea­mi­selt Anna Ko­ro­le­va tööd, li­saks on väl­jas ka väi­ke va­lik abi­kaa­sa Alexan­der De­mi­do­vi maa­le. Ko­ro­le­va ja De­mi­do­vi pu­hul on te­ge­mist äär­mi­selt po­si­tiiv­se kuns­ti­ga. Ko­ro­le­va maa­lid on pi­si­kese iroo­niaga vürt­si­ta­tud hel­ged ja nos­tal­gi­li­sed ta­ga­si­vaa­ted lap­se­põl­ve, De­mi­do­vi tööd jäl­le pi­sut süm­bo­list­li­kud, maa­li­tud pee­ne koloriidiga.

Mõ­le­mad kunst­ni­kud on sün­di­nud ning ka ela­vad Mins­kis. Nen­de tööd on läi­nud laia ilma, kau­nis­ta­des pal­ju­de Eu­roo­pa rii­ki­de ga­le­rii­sid ning erakogusid.

Näi­tus jõu­dis Tapa lin­na­raa­ma­tu­kok­ku Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kau­du ja jääb ava­tuks 30. mai­ni.