Karukäpatäis õnne Mare Hundile

Raamatunäitus "Karukäpatäis õnne Mare Hundile"8. juu­list 4. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ka­ru­kä­pa­täis õnne Mare Hun­di­le“.

Kunst­nik Mare Hunt tä­his­tab 2. au­gus­til 55. sün­ni­päe­va. Ta on lõ­pe­ta­nud Kuns­ti­ins­tituu­di graa­fi­ka eri­ala il­lust­raa­to­ri­na. Tema joo­nis­ta­tud raa­ma­tu­pilti­delt võib lei­da ka pä­ris mit­meid ka­rusid. Need raa­ma­tud ot­si­si­me­gi näi­tu­se­le välja.

Mare Hunt on tei­nud meie raa­ma­tu­ko­gu­le eks­liib­ri­se. Sel­le pealt või­me sa­mu­ti lei­da arm­sa män­gu­ka­ru, kes on väi­ke­se lu­ge­ja näpu ot­sas. Meie raa­ma­tu­ko­gus on kunst­nik esi­ne­nud mit­me näi­tu­se­ga. Ühel koh­tu­misel ku­jundas ta koos meie las­te­ga raa­ma­tu­ko­gu stendikaru.

Mare Hunt on ol­nud ka üks ka­ru­kon­ve­rent­si korraldajatest.
Kül­lap kin­gib kuu­lus Karu Lil­le­käpp kunst­nik Mare Hun­di­le sün­ni­päe­vaks ka­ru­kä­pa­täie lil­li ja õnne. Te­ma­ga ühi­ne­vad Karu Sü­da­me­käpp, Karu Päi­ke­se­käpp ja mit­med tei­sed Tapa Güm­naa­siu­mi 3.a klas­si õpi­las­te meis­ter­da­tud metsaotid.