Ülekohtuselt tähelepanuta loom

"Ülekohtuselt tähelepanuta loom"8. juu­list 4. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Üle­koh­tu­selt tä­he­le­pa­nu­ta loom“.

Mui­nas­ju­tud ja las­te­raa­ma­tud ku­bi­se­vad jä­nes­test, ka­ru­dest, re­bas­test ja hun­ti­dest. Il­vest nagu ei oleks­ki ole­mas. Teda tun­neb ini­me­ne meie mets­loo­ma­dest kõi­ge vä­hem. Sel­list üle­ko­hut kir­ja­nik Va­le­ria Rä­nik ei ta­lu­nud ja on kir­ju­ta­nud il­ves­test mitu head raa­ma­tut, peo­täis luu­le­tusi pea­le­kauba. Sa­mu­ti kõ­ne­le­vad mit­med lood-luu­le­tu­sed kassidest.

Pa­ni­me need väl­ja meie raa­ma­tu­näi­tu­se­le, mil­le­ga soo­vi­me Va­le­ria Rä­ni­ku­le 19. au­gus­til tema juu­be­li pu­hul õnne.