Lahtiolekuajad suvekuudel

Su­ve­kuu­del (juuni, juu­li ja au­gust) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Leht­se raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti suletud.
Tapa in­ter­ne­ti- ja in­fo­punkt
on ka su­ve­kuu­del lau­päe­vi­ti ava­tud (10.00−15.00).

Pi­ken­dus­soo­vi võib edas­ta­da mei­li teel – vas­ta­valt või või otse meie ko­du­lehe lae­nu­tus­te pi­ken­da­mise vormilt.
Sa­mu­ti saab lae­nu­tus­täht­ae­ga pi­ken­da­da raa­ma­tu­ko­gu lah­ti­ole­ku­ae­ga­del te­le­fo­ni teel:

TLRK tee­nin­dus­osa­kond – 323 2081
TLRK las­te­osa­kond – 323 2082
Leht­se raa­ma­tu­ko­gu – 383 3388

Ta­pal saab raa­ma­tu­id soo­vi kor­ral lau­päe­vi­ti ta­gas­ta­da ka in­ter­ne­ti­punk­ti (kõr­val­tiib, sis­se­pääs Koo­li tä­na­va pool­sest küljest).