Pokud, pintselsabad ja teised tegelased

Raamatunäitus 13. sep­temb­rist 11. ok­toob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Po­kud, pint­sel­sa­bad ja tei­sed tegelased“

21. sep­temb­ril oleks las­te­kir­ja­nik, il­lust­raa­tor ja ka­ri­ka­tu­rist Ed­gar Val­ter saa­nud 85-aas­ta­seks ja raa­ma­tu­näi­tu­se­ga tä­his­ta­me­gi tema sün­ni­aas­ta­päe­va. Tun­ne­me teda eelkõi­ge kunst­ni­ku­na, kel­le il­lust­rat­sioo­ne leiame raa­ma­tu­test „Nak­si­tral­lid“, „Krõl­li-raa­mat“, „Kunks­moor“, „Nub­lu“, „Nu­kit­sa­mees“ jt. Tema ka­ri­ka­tuu­re on aval­da­tud pal­ju­des aja­leh­te­des ja aja­kir­ja­des. Ed­gar Val­te­ri esi­me­ne oma­kir­ju­ta­tud ja ‑joo­nis­ta­tud las­te­raa­mat – „Po­ku­raa­mat“ – il­mus 1994. a.