Kass ja kakk peidus ühe linnu sees

Raamatunäitus "Kass ja kakk peidus ühe linnu sees"10.–27. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kass ja kakk pei­dus ühe lin­nu sees“

Kas­si­ka­kus on pei­dus na­tu­ke kas­si ja na­tu­ke kak­ku. Oma nime on ta saa­nud suur­te sulg­kõr­va­de ja üm­mar­gu­se pea jär­gi, mis an­na­vad lin­nu­le kas­si ilme.
Ka Ed­gar Val­te­ri raa­ma­tu „Kas­si­ke ja ka­ku­ke“ pilti­delt on näha, et kas­si­ke ja ka­ku­ke on nii­vii­si kõr­vu­ti is­tu­des üp­ris sar­na­sed. Iga­vu­se pe­le­ta­miseks ot­sus­ta­sid nad nal­ja­vi­luks va­he­ta­da oma­va­hel sa­bad, ja­lad ja muu. Seda jut­tu lu­ge­des saab tea­da, mil­li­se puu juu­res Kas­si­ke ja Ka­ku­ke koh­tusid. Raa­ma­tu au­to­ri Ed­gar Val­te­ri sün­nist möö­dub 21. sep­temb­ril 85 aastat.
Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab Ees­ti kõi­ge suu­re­mat kakulist.