Pokude aastaring

Näitus "Pokude aastaring"10.–27.septembrini Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Pokude aas­tar­ing”

Edgar Val­teri raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonidele lisaks leiab meie näi­tuselt ka pokupühade postkaar­did. Kõige vane­ma poku sün­nipäe­val, 21. sep­tem­bril, möö­dub meie tun­tud lastekir­janiku ja kun­st­niku sün­nist 85 aastat.