Mida teha raamatutega, mida keegi enam lugeda ei taha?

Näi­tus „Mida teha raa­ma­tu­tega, mida keegi enam lugeda ei taha?”1.–30. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Mida teha raa­ma­tu­te­ga, mida kee­gi enam lu­ge­da ei taha?

Raa­ma­tu­te hul­gas on pa­raku ka sel­li­seid, mida kee­gi enam lu­ge­da ei taha – mõni on ae­gu­nud, mõn­da trü­ki­ti lii­ga pal­ju ja mõ­ned on liht­salt kap­saks ku­lu­nud. Rak­ve­re Teat­ri pea­kunst­nik Eve­li Va­rik ja Lää­ne-Vi­ru­maa kesk­raa­ma­tu­ko­gu kunst­nik Rii­na Run­nel näi­ta­sid tä­na­vu­sel Ta­su­ta Raa­ma­tu Laa­dal, mida sel­lis­te raa­ma­tu­te­ga teha saab. Ok­toob­ri­kuu jook­sul saab uue elu saa­nud trü­ki­seid meie raa­ma­tu­ko­gus näha.