Hakkan õige kirjanikuks!

Raamatuväljapanek "Hakkan õige kirjanikuks!"1.–18. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Hak­kan õige kir­ja­nikuks!

Kir­ja­lik ene­se­väl­jen­dus on ini­mest ah­vat­le­nud sel­lest ala­tes kui kiri leiu­ta­ti. Pa­raku ei pii­sa kir­ju­ta­miseks üks­nes kir­ja­os­ku­sest. Juba Cice­ro üt­les 2000 aas­tat ta­gasi, et ajad on hal­vad: lap­sed ei kuu­la enam va­ne­ma­te sõna ja iga­üks kir­ju­tab raa­ma­tut. Vae­valt, et ajad va­he­peal on pa­re­maks muu­tu­nud. See­pä­rast võiks kasu olla raa­ma­tu­test, kust õp­pi­da, kui­das kir­ju­ta­da nii, et kir­ju­ta­tu ka lu­ge­mist vääriks.