(Eesti) Harali okstega puud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Harali okstega puud" DSC_81791. ok­too­brist 15. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Har­ali ok­ste­ga puud”.

Puu on suur taim, mil­lel on ju­ured, tüvi, ok­sad ja lehed või okkad. Puu hingab ise ja võimaldab meil hin­ga­ta. Ta võib ela­da sa­jan­deid ning pakku­da meile var­ju ja silmailu.
Sil­mailu paku­vad ka pil­did, mil­lel Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi õpi­lased ku­ju­tasid puid. Lap­si juhen­das õpeta­ja Elle Käosaar.