Lui Lätt – kunstnik ja pedagoog

Lui Lätt 2. juu­list 13. ok­toob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Lui Lätt – kunst­nik ja pe­da­goog“.

Lui Lätt Näi­tus tut­vus­tab Sak­sist pä­rit kuns­ni­ku ja pe­da­goo­gi Lui Läti elu ja loo­min­gut (rep­rod kunst­ni­ku tüt­re isik­li­kust ko­gust ning kir­ja­pa­ne­kud oma isast). Kunst­nik Eduard Ole pi­das teda üheks 1930.–1940. aas­ta­te pa­ri­maks maa­li­jaks Ees­tis. Tema tööd olid Tal­lin­na kuns­ti­hoo­nes üle­vaa­te­näi­tus­tel. Töö­tas nii Sak­sis kui Son­das koo­li­ju­ha­ta­ja­na. Tema met­sa­ven­na­na maa­li­tud ak­va­rel­li­de repro­sid, mida ei ole va­rem ku­sagil eks­po­nee­ri­tud, saab nüüd Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näha.