(Eesti) Omasid meenutades

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

20. ok­too­bril 17.00 Sak­si raa­matuko­gus lu­uleõh­tu “Omasid meenu­tades”.

Et­tel­ugemis­päe­val loeme Sak­sist pärit lu­ule­ta­ja Sulev Kübarsepa ja Vil­vi Suika­neni lu­ulet. Vil­vi Suika­nen, kes praegu Moelt eemal vi­ibib, on läbin­isti an­dekas naine. Rohkem tun­takse teda Tapa val­las kun­st­niku­na ja Tapa kun­stirin­gi eestveda­jana kui lu­ule­ta­jana. Ta oli ka eakate klu­bi “Mee­le­s­pea” al­gata­ja, mis asu­tati Moel 20 aa­s­tat tagasi. Vil­vil oli alati palju hu­vi­tavaid ideid, mille teost­a­mine kahjuks pooleli jäi. Tema lu­ule­tused ülis­tavad lood­ust ja in­imhinge suurust.