Loodusloeng „Hüljeste aasta“

Kuulutus loodusloengule 13. no­vemb­ril kell 13:30 Leht­se kul­tuu­ri­ma­ja saa­lis loo­dus­loeng „Hül­jes­te aas­ta“.

Loeng on pü­hen­da­tud rah­vus­va­he­li­se­le Soo­me Lahe Aas­ta­le 2014 ning Ees­ti aas­ta loo­ma­le vii­ger­hülgele. Kül­la tu­leb öko­loog Mart Jüs­si ja rää­gib hül­jes­test meie me­res ja väl­ja­kut­se­test, mida need ise­päised loo­mad ini­mes­te­le ja ini­me­sed nei­le esi­ta­vad. Jut­tu tu­leb ka mere ter­vi­sest laie­malt aga ka hül­jes­te osast Soo­me lahe ran­da­des ja saar­tel ela­nud ini­mes­te elus ja toi­me­tus­tes. Üri­tus on kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le ta­su­ta!