Liikumise võluvõim

15. ok­toob­rist 28. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Lii­ku­mise võ­lu­võim“.

Ini­m­ese üks olu­li­se­maid hea­olu al­li­kaid on pii­sav ja re­gu­laar­ne lii­ku­mi­ne. Ta­va­li­selt hak­ka­me ter­vi­sest mõt­le­ma al­les siis, kui te­kivad prob­lee­mid ja tu­leb pöör­du­da ars­ti poo­le. Neid ohte aga saa­me en­ne­ta­da ja väl­ti­da, kui lii­gu­me re­gu­laar­selt kas värs­kes õhus või har­ras­ta­me mee­le­pä­rast spor­di­ala. Uurin­gud aga näi­ta­vad, et lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga te­ge­leb pii­sa­valt vaid kuni 39 prot­sen­ti Ees­ti ela­ni­kest. On olu­li­ne, et lii­ku­mi­sest saaks iga Ees­ti ini­m­ese iga­päe­va­elu la­hu­ta­ma­tu osa, mil­le tu­le­mu­sel oleks ela­nik­kond ter­vem ja jät­ku­suut­li­kum. Loo­da­me, et näi­tus pa­kub lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga te­ge­le­miseks hu­vi­ta­vat ja ka­su­lik­ku in­fot. 2014. aas­ta on kuu­lu­ta­tud liikumisaastaks.