The Magic of Excercise

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

15. ok­too­brist 28. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Li­iku­mise võlu­võim”.

In­imese üks olulise­maid heaolu al­likaid on pi­isav ja reg­u­laarne li­iku­mine. Tavaliselt hakkame ter­vis­est mõtle­ma alles siis, kui teki­vad prob­leemid ja tuleb pöör­du­da ar­sti poole. Neid ohte aga saame en­neta­da ja välti­da, kui li­igume reg­u­laarselt kas värskes õhus või har­ras­tame meelepärast spordiala. Uuringud aga näi­tavad, et li­iku­mishar­ras­tusega tegeleb pi­isavalt vaid kuni 39 prot­sen­ti Eesti elanikest. On olu­line, et li­iku­mis­est saaks iga Eesti in­imese igapäe­vaelu lahuta­matu osa, mille tule­musel oleks elanikkond ter­vem ja jätkusu­ut­likum. Lood­ame, et näi­tus pakub li­iku­mishar­ras­tusega tegelemiseks hu­vi­ta­vat ja ka­su­likku in­fot. 2014. aas­ta on ku­u­lu­tatud liikumisaastaks.