XVIII Põhjamaade raamatukogunädal

XVIII Põhjamaade raamatukogunädal "Trollid  Põhjalas"Es­mas­päe­val, 10. no­vemb­ril 2014 algab XVIII Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­dal, mis on pü­hen­da­tud tee­ma­le „Trol­lid Põh­ja­las“.

Trol­lid on põh­ja­maa tal­ve uduse hä­ma­ru­se ja pi­me­duse loo­ming. Põh­ja­las elut­seb pal­ju trolle, kes ini­me­si oma trol­li­os­kus­te­ga nõiu­vad, võ­lu­vad ja muun­da­vad. On trolle, kes va­ras­ta­vad hõ­be­dat ja kulda ja röö­vivad väi­ke­seid lapsi.
Trol­lid on osa Põh­ja­la mü­to­loo­giast. Neist on es­ma­kord­selt jut­tu „Va­nemas Ed­das“ aas­tal 1220, ja neid kir­jel­da­vad Pe­ter Ch­ris­ten As­bjørn­sen ja Jør­gen Moe „Nor­ra rah­va­juttu­de“ esi­me­ses köi­tes 1843. aastal.
Ena­mas­ti asu­vad trol­lid ini­me­se­le li­gi­pääs­ma­tu­tes pai­ka­des ja nen­de üles ot­si­mi­ne võib olla ini­me­se­le oht­lik. Põh­ja­la trol­li­del on küll pal­ju ühiseid tun­nus­joo­ni, ome­ti­gi on rii­gi­ti mit­meid eri­su­si, mil­le jär­gi ära tun­da taa­ni, root­si, nor­ra, is­lan­di või saa­mi eba­maist olendit.

Pla­ka­ti au­tor on Brian Pil­king­ton, 1950. aas­tal Li­ver­poo­lis sün­di­nud ja vii­ma­sed 38 aas­tat Is­lan­dil elav kir­ja­nik ja raa­ma­tu­il­lust­raa­tor. Pil­king­to­ni pae­lub Is­lan­di mü­to­loo­gia, teda hu­vi­ta­vad trol­lid. Ta on aval­da­nud üle küm­ne trol­li­tee­ma­li­se raa­ma­tu. Raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la pla­ka­til jät­kab vana troll ju­tu­vest­mise tra­dit­sioo­ni – ta loeb trol­li­las­te­le küün­la­val­gel ette.