What to do with books, that nobody wants to read anymore?

Mida teha raamatutega, mida keegi enam lugeda ei taha?4.–27. no­vem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus näi­tus “Mida teha raa­matute­ga, mida kee­gi enam luge­da ei taha?”

Vana raa­matut või ajakir­ja ei tasu kohe ära visa­ta. Seda saab ka­su­ta­da väga er­ineval moel. Näi­tusel ol­e­vad ek­spon­aa­did valmis­ta­ti 2014. aas­ta ke­vadel toimunud Rak­vere tasu­ta raa­matu laadal, kus Rak­vere Teatri peakun­st­niku Eveli Variku ja Lääne-Viru­maa Keskraa­matukogu kun­st­niku Ri­ina Run­neli juhen­damisel said raa­matute taaska­su­tust jär­gi teha kõik huvilised.