Eesti mütoloogia

Piret Mildebergi näitus 20. no­vemb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Pi­ret Mil­de­ber­gi pilti­de ja pir­ru­man­ni­de näi­tus „Ees­ti mü­to­loo­gia“. /vaata pilte/

Mina olen Pi­ret ehk Pir­rus (nimi, mil­le­ga esi­mest kor­da kut­su­ti mind ~55 aas­tat ta­gasi – va­nas­ti!). Elan Vi­ru­maa ja Har­ju­maa pii­ril, ke­set loo­mi ja loo­dust – Ees­ti maal.
Olen vana-aja-ini­me­ne. Mul pole au­to­ju­hi­lu­ba, mo­biil­te­le­fo­ni ega in­ter­ne­ti­pan­ka. Ar­mas­tan hirm­sas­ti vana-aja-asju ja vana-aja-lu­gusid. (Uued jää­gu uutele!)
Mul on pliiat­sid ja pints­lid, et omi vana-aja-mõt­teid üles tä­hen­da­da. Ja ühe lah­ku­nud va­na­pa­pi vana-aja-pappi ja arm­sa Kol­ga Las­te­aia vana li­nool­põ­rand (sü­dam­lik tänu andjatele!).
Sel­lest kõi­gest sün­dis mu näi­tus EES­TI MÜ­TO­LOO­GIA. Abiks Ei­se­ni, Kreu­tzwal­di, Ja­igi ja Ja­kob­so­ni ju­tud va­nast ajast.
Ja mee­les mõl­ku­mas In­dia meist­ri­te va­nad pa­ku­trü­kis kan­gad ning
Ees­ti mem­me­de uhke näputöö.

Pi­ret Mildeberg