Peegeldusi elurajalt

Helmut Elstroki maastikumaalide näitus "Peegeldusi elurajalt"1.–19. det­semb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus Hel­mut Elst­ro­ki maas­ti­ku­maa­li­de näi­tus „Pee­gel­dusi elu­ra­jalt“.

Hel­mut Elst­rok oli mit­me­külg­selt an­de­kas – pe­da­goog, kir­ja­mees, muin­sus­kaits­ja, kodu-uuri­ja, har­ras­tus­kunst­nik, ja nagu ta ise nal­ja­ta­mi­si üt­les, ka iga­su­gu­ne sepp. Ta oli töö­ta­nud koo­li­di­rek­to­ri­na, ees­ti kee­le õpe­ta­ja­na, müür­se­pa­na jpm. H. Elst­rok on väl­ja and­nud ka­hek­sa raa­ma­tut. Tema elu­tööd on au­ta­sus­ta­tud V jär­gu tee­ne­te­mär­gi­ga ja Soo­me Val­ge Roosi Rüü­tel­kon­na tee­ne­te­mär­gi­ga. Lõ­pe­ta­nud Tapa güm­naa­siu­mi 1939. aastal.

Näi­tu­sel saab tut­vu­da ka al­bu­mi­ga „Raa­ma­tu­te vastukajasid“.