Peegeldusi elurajalt

Helmut Elstroki maastikumaalide näitus "Peegeldusi elurajalt"1.–19. det­sem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus Hel­mut El­stro­ki maastiku­maalide näi­tus “Peegel­dusi elu­ra­jalt”.

Hel­mut El­strok oli mit­mekül­gselt an­dekas — peda­goog, kir­jamees, muin­suskait­s­ja, kodu-uuri­ja, har­ras­tuskun­st­nik, ja nagu ta ise nal­jatamisi ütles, ka iga­su­g­une sepp. Ta oli töö­tanud koo­lidi­rek­to­ri­na, eesti keele õpeta­jana, müürsep­a­na jpm. H. El­strok on väl­ja and­nud ka­hek­sa raa­matut. Tema elutööd on au­ta­sus­tatud V jär­gu teenetemärgi­ga ja Soome Valge Roosi Rüütelkon­na teenetemärgi­ga. Lõpetanud Tapa güm­naa­si­u­mi 1939. aastal.

Näi­tusel saab tutvu­da ka al­bu­miga “Raa­matute vastukajasid”.