Ain Palosoni fotonäitus „Vana arm“

Ain Palosoni fotonäitus23. ok­toob­rist 16. jaa­nua­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Ain Pa­lo­so­ni fo­to­näi­tus „Vana arm“.

Ain Pa­lo­son on fo­tograa­fiaga te­ge­le­nud aas­ta­id, on ise õp­pi­nud ja ka tei­si õpe­ta­nud. Näi­tu­se pani au­tor kok­ku fo­to­dest, mil­les ka­jas­tub tema huvi loo­duse ja põ­ne­va­te loo­dus­näh­tus­te ta­ba­mise vas­tu. Aini fo­to­sid võib tih­ti­pea­le ko­ha­ta ERR por­taa­lis minupilt.err.ee ning aja­kir­jan­dus­väl­ja­an­ne­teski. See näi­tus on aga esi­me­ne, mis toi­mub tema kodukohas.