Loodusega sina peal

Raamatunäitus "Loodusega sina peal"12. jaa­nua­rist 14. veebruari­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Loo­du­se­ga sina peal“.

Kõik mu päe­vad on pü­ha­päe­vad. Vai­mus elan kogu aeg loo­duses, sest mui­du ei ku­ju­ta ma oma elu üld­se ette. Ma pean vai­kust väga olu­li­seks, nii­sa­ma olu­li­seks kui ük­siole­mist.“ üt­leb loo­dus­fo­tograaf Fred Jüs­si, kes tä­his­tab 29. jaa­nua­ril oma 80. juu­be­lit. Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud, kus sees tema loo­dus­fo­tod ja juur­de li­sa­tud mõ­tisklu­si elust.