Aasta loom aastatetagustes muinasjuttudes

Raamatunäitus "Aasta loom aastatetagustes muinasjuttudes"14. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Aas­ta loom aas­ta­te­ta­gus­tes mui­nas­jut­tu­des“.

Sel­le aas­ta loo­maks va­li­ti mets­si­ga. Mets­si­gu ui­tab Ees­ti metsa­des prae­gu nii pal­ju, et tee­vad kah­ju nii met­sas kui põl­lul ja val­mis­ta­vad ini­mes­te­le mu­ret. See et aas­ta loom – mets­si­ga – on jõud­nud pal­ju­des­se aas­ta­te­ta­gus­tes­se lu­gu­des­se, ei kur­vas­ta meid su­gu­gi. Pa­ni­me need lood hoo­pis raa­ma­tu­näi­tu­se­le välja.