Sajandi kaks Eesti suurkuju. Jaan Kross 95 ja Eduard Vilde 150

Raamatunäitus 16. veebruarist 28. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Sa­jan­di kaks Ees­ti suur­ku­ju. Jaan Kross 95 ja Eduard Vil­de 150“.

2015. aas­tal tä­his­ta­tak­se kahe Ees­ti kir­ja­mehe Eduard Vil­de ja Jaan Kros­si sün­ni­aas­ta­päe­vi, 19. veebruaril Jaan Kros­sil 95 ja 4. märt­sil Eduard Vil­del 150. Pal­ju­de­le on tun­tud Vil­de raa­ma­tud „Minu esi­me­sed trii­bu­li­sed“, „Maht­ra sõda“, „Kül­ma­le maa­le“ ja Jaan Kros­si „Kol­me kat­ku va­hel“, „Wik­ma­ni poi­sid“ ning lu­ge­ma­tu arv luuletusi.