Kirjandustund

17. märt­sil kell 13.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Kir­jan­dus­tund“ – koh­tu­mi­ne ea­ka­te klu­bi „Kõr­ve­lill“ liikmetega.

Rää­gi­me uue­ma­test raa­ma­tu­test, lu­ge­ja­te soo­vi­dest ja sel­lest, kui­das lä­heb raamatukogul.