Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Midritulemused 2015Koo­li­va­hea­ja esi­me­ne es­mas­päev. Väl­ju­mi­ne kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mist. Rong hi­li­neb. Pii­lu­part on tuk­ku­ma jäänud.

Õn­neks on vi­pe­rus­te­ta ko­ha­le jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, ju­hen­da­jad ja hul­ga­nis­ti pöid­la­hoid­ja­id-lap­se­va­nemaid üle Ees­ti. Tu­le­mu­seks päi­ke­se­li­ne va­heaja­päev las­te­luu­le seltsis üle­rii­gi­li­sel et­lus­kon­kur­sil „El­len Nii­du­ga Midrimaal“.

Seits­me­liik­me­li­ne žü­rii, mil­le esi­me­heks Tal­lin­na Üli­koo­li kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht ja luu­le­ta­ja Su­lev Oll, vaa­gis põh­ja­li­kult kuul­dut-näh­tut. Tu­le­mu­sed ka­jas­tu­vad pro­to­kol­lis. Pil­te näeb meie ko­du­lehe ga­le­riist (ot­se­link)

Luu­le­rong jõu­dis de­poos­se tänu hak­ka­ja­te­le esi­ne­ja­te­le, suu­re­pä­ras­te­le ju­hen­da­ja­te­le, vah­va­te­le va­ne­ma­te­le, kal­li­te­le kaa­sa­löö­ja­te­le ja super-sponsoritele!

Koh­tu­me taas kahe aas­ta pä­rast – koo­li­va­hea­ja esi­me­sel es­mas­päe­val aas­tal 2017.

Mid­ri­toim­kon­na nimel
Mae Mitt