Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Midritulemused 2015Koo­li­va­hea­ja es­imene es­maspäev. Välju­mine kell 10.30 Tapa Güm­naa­si­u­mist. Rong hi­lineb. Pi­ilu­part on tukku­ma jäänud.

Õn­neks on vipe­ruste­ta ko­hale jõud­nud lu­ulel­uge­jad, juhen­da­jad ja hul­gan­isti pöid­la­hoid­jaid-lap­se­vane­maid üle Eesti. Tule­museks päike­se­line va­hea­japäev lastelu­ule selt­sis üleri­ig­ilisel etluskonkur­sil „Ellen Ni­iduga Midrimaal“.

Seitsmeli­ik­me­line žürii, mille es­ime­heks Tallinna Ülikooli kom­mu­nikat­siooni­juht ja lu­ule­ta­ja Sulev Oll, vaagis põh­ja­likult ku­ul­dut-näh­tut. Tule­mused ka­jas­tu­vad pro­tokol­lis.

Lu­ulerong jõud­is de­poosse tänu hakka­jatele esine­jatele, su­urepärastele juhen­da­jatele, vah­vatele vane­matele, kallitele kaasalöö­jatele ja super-sponsoritele!

Ko­h­tume taas kahe aas­ta pärast — koo­li­va­hea­ja es­ime­sel es­maspäe­val aastal 2017.

Midri­toimkon­na nimel
Mae Mitt