Märtsikuus Saksi raamatukogus

2.–31. märt­si­ni näi­tus „He­li­loo­ja Vel­jo Tor­mis“.

2.–31. märt­si­ni raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek sar­jast „Isad ja po­jad“.
Vel­jo Tor­mise su­gu­la­sed – kir­ja­ni­kud, tõl­ki­jad ja luu­le­ta­jad Paul
Rum­mo, Paul-Erik Rum­mo, Viiu Härm. Väl­ja­pa­nek nen­de loomingust.

16. märt­sil näi­tus „Ta­ba­ma­ta Vil­de“.

4. märt­sil üri­tus las­te­le „Minu esi­me­sed trii­bu­li­sed“.
Tä­his­ta­me Eduard Vil­de 150. sün­ni­aas­ta­päe­va. Et­te­lu­ge­mi­ne „Minu esi­me­sed trii­bu­li­sed“, aru­te­lu tee­maks „Ka­ris­ta­mi­ne“.

Tä­na­vu­sel muu­si­ka-aas­tal tut­vus­ta­tak­se laie­malt Ees­ti kaht tuntui­mat he­li­loo­jat ja juu­bi­la­ri Arvo Pär­ti ja Vel­jo Tor­mist. Seda teeb ka Sak­si raa­ma­tu­ko­gu. Vel­jo Tor­mis on abi­e­lus Paul Rum­mo tüt­re muu­si­ka­tead­la­se Lea Tor­mi­se­ga, sel­le­pä­rast ka ühi­ne näi­tus-väl­ja­pa­nek. Raa­ma­tu­ko­gus saab kuu­la­ta Vel­jo Tor­mise loomingut.