March in Saksi Public Library

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

2.–31. märtsi­ni näi­tus “Heliloo­ja Veljo Tormis”.

2.–31. märtsi­ni raa­matu­väl­japanek sar­jast “Isad ja po­jad”.
Veljo Tormise sug­u­lased — kir­janikud, tõlk­i­jad ja lu­ule­ta­jad Paul
Rum­mo, Paul-Erik Rum­mo, Viiu Härm. Väl­japanek nende loomingust.

16. märt­sil näi­tus “Taba­ma­ta Vilde”.

4. märt­sil üri­tus lastele “Minu es­imesed tri­ibu­lised”.
Tähis­tame Ed­uard Vilde 150. sün­ni­aastapäe­va. Et­tel­ugem­ine „Minu es­imesed tri­ibu­lised“, arutelu teemaks „Karis­t­a­mine“.

Tä­navusel muusi­ka-aastal tutvus­tatakse laiemalt Eesti kaht tun­tu­imat heliloo­jat ja ju­u­bi­lari Arvo Pär­ti ja Veljo Tormist. Seda teeb ka Sak­si raa­matukogu. Veljo Tormis on abielus Paul Rum­mo tütre muusikatead­lase Lea Tormisega, sell­epärast ka ühine näi­tus-väl­japanek. Raa­matuko­gus saab ku­u­la­ta Veljo Tormise loomingut.