Andersen – kuningas oma teatris

Andersen – kuningas oma teatris Andersen – kuningas oma teatris20. ap­ril­list 1. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „An­der­sen – ku­nin­gas oma teat­ris“.

210 aas­tat ta­gasi sün­dis 2. ap­ril­lil Taa­ni­maal poiss, kel­lest sai hil­jem kuu­lus mui­nas­ju­tu­vest­ja. Väi­ke­se Hans Ch­ris­tia­ni lap­se­põlv pol­nud ker­ge. Rõõ­mu pak­kusid isa ju­tus­ta­tud ime­li­sed lood. Isa meis­ter­das po­ja­le seit­se puust nuk­ku ja nen­de­ga män­gis poiss läbi pal­ju lu­gusid, aga en­nast ku­ju­tas ta ku­nin­ga­na. Meie klaas­ka­pi­näi­tu­sel on väl­jas puust nu­kud ja nen­de­ga saab läbi män­gi­da An­der­se­ni tun­tud muinasjutte.
Näi­tus jät­kub mui­nas­ju­tu­toas, kus las­te kuns­ti­loo­min­gu­ga tee­me kum­mar­duse An­der­se­ni to­hu­tu­le teat­ri­ar­mas­tuse­le. Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­si ju­hen­das õpe­ta­ja Elle Käosaar.