Kõik on jälle hästi ehk kuidas lasteraamatuvaresed endale nimed said

Kõik on jälle hästi ehk kuidas lasteraamatuvaresed endale nimed said 20. ap­ril­list 1. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kõik on jäl­le häs­ti ehk kui­das las­te­raa­ma­tu­va­re­sed en­dale ni­med said“.

Nele Moos­ti raa­ma­tus „Kõik on jäl­le häs­ti ehk Kui­das va­res en­dale nime sai“ põeb va­res ni­me­va­lu ja kü­sib dok­to­rilt ni­meot­sus­ta­mis­tablette. Ni­melt ta­haks va­res en­dale kan­ges­ti nime. Õn­neks on teis­tel las­te­raa­ma­tu­te va­res­tel liht­sa­malt läi­nud. Nad on kas liht­salt va­re­sed või on las­te­kir­ja­ni­kud nei­le juba uh­ked ni­med kül­ge kirjutanud.

Pa­ni­me väl­ja raa­ma­tud, kus te­gut­se­vad­ki to­re­da­te ni­me­de­ga va­re­sed. Kõi­ge po­pu­laar­se­mad ni­med on Vaak ja Jaak, aga tasub tul­la uudis­ta­ma ka tei­si varesenimesid.