Kuidas õppida vaatama?

Näitus 28. ap­ril­list 26. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Kui­das õp­pi­da vaa­ta­ma?“.

Fo­to­näi­tus on pü­hen­da­tud kunst­nik ja kir­ja­nik Ed­gar Val­te­ri 85. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Ed­gar Val­ter oli suur loo­duse­sõ­ber, kes lei­dis mit­med oma raa­ma­tu­te­ge­lased just loo­du­sest ins­pi­rat­sioo­ni saa­des. Nii sün­di­sid näi­teks Po­kud. Oma raa­ma­tus „Kui­das õp­pi­da vaa­ta­ma?“ õpe­tab ta las­te­le, kui­das vaa­ta­misel on pi­su­ke konks sees – peab nä­ge­ma ka! Kui­das käia loo­duses ja näha pil­ve­des, puu­des, põõ­sas­tes, ki­vi­des ning kas­või samb­la­mä­tas­tes põ­ne­vaid te­ge­lasi. Just sel­li­seid fo­to­sid loo­dus­te­ge­las­test koos lu­gu­de­ga saat­sid näi­tu­se­le 1.–4. klas­si­de õpi­lased. Näi­tu­sel näeb ka Tapa Güm­naa­siu­mi las­te töid.