Kuidas õppida vaatama?

Näitus 28. april­list 26. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Kuidas õp­p­i­da vaata­ma?”.

Fo­tonäi­tus on pühen­datud kun­st­nik ja kir­janik Edgar Val­teri 85. sün­ni­aastapäe­vale. Edgar Val­ter oli suur lood­us­esõber, kes lei­dis mitmed oma raa­matutege­lased just lood­us­est in­spi­rat­siooni saades. Nii sün­disid näiteks Pokud. Oma raa­ma­tus “Kuidas õp­p­i­da vaata­ma?” õpetab ta lastele, kuidas vaatamisel on pisuke konks sees — peab näge­ma ka! Kuidas käia lood­us­es ja näha pilvedes, pu­udes, põõsastes, ki­vides ning kasvõi sam­blamä­tastes põnevaid tege­lasi. Just sel­l­i­seid fo­to­sid lood­ustege­lastest koos lugude­ga saat­sid näi­tuse­le 1.–4. klas­side õpi­lased. Näi­tusel näeb ka Tapa Güm­naa­si­u­mi laste töid.