Rootsi Krimikuningriik

Näitus "Rootsi Krimikuningriik"3.–29. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Root­si Kri­mi­ku­ning­riik“.

Kui­gi Root­sis ei soo­ri­ta­ta just kui­gi ar­vu­kalt mõr­vu, on Root­si kri­mi­naal­ro­maa­nist saa­nud lü­hi­kese aja­ga maa­il­ma­kuu­lus kau­ba­märk. Ala­tes idas paik­ne­vast Got­lan­dist kuni Fjäll­bac­ka­ni lää­nes, lõu­na­ser­vas asu­vast Ys­ta­dist kuni kõi­ge põh­ja­pool­se­ma Ki­ru­na­ni, võib Root­sit avas­ta­da ka hoo­pis teist­moo­di võt­mes: mõr­va­juurd­lu­se kau­du, kus on ku­ri­te­ge­vu­se kõr­val kesk­sel ko­hal ka Root­si ühis­kon­na­mu­del ja ini­m­ese sisemaailm.“

Sel­li­sed on sis­se­ju­ha­ta­vad sõ­nad Root­si Ins­tituu­di poolt koos­ta­tud näi­tu­se­le „Root­si Kri­mi­ku­ning­riik“. Sten­di­näi­tus tut­vus­tab pal­jusid ees­ti keel­de­gi tõl­gi­tud root­si kri­mi­kir­ja­nik­ke nagu näi­teks Hen­ning Man­kell, Åke Edward­son, Ca­mil­la Läck­berg, Lars Ke­pler, Sti­eg Lars­son, Liza Marklund jt. Root­si kaar­dil on ära too­dud iga kir­ja­ni­ku teos­te pea­mised sündmuskohad.
Näi­tust va­hendab Root­si Suur­saat­kond Tallinnas.