Rootsi Krimikuningriik

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Rootsi Krimikuningriik"3.–29. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Root­si Krim­ikun­ingri­ik”.

Kui­gi Root­sis ei soori­ta­ta just kui­gi arvukalt mõrvu, on Root­si krim­i­naal­ro­maanist saanud lühikese aja­ga maail­maku­u­lus kaubamärk. Alates idas paiknev­ast Got­landist kuni Fjäll­back­ani läänes, lõu­naser­vas asu­vast Ys­tadist kuni kõige põh­japoolse­ma Kirunani, võib Root­sit avas­ta­da ka hoop­is teist­moo­di võtmes: mõr­va­ju­urd­luse kaudu, kus on ku­ritege­vuse kõr­val kesksel ko­hal ka Root­si ühiskon­na­mudel ja in­imese sisemaailm.“

Sel­l­ised on sis­se­juhatavad sõ­nad Root­si In­sti­tu­u­di poolt koost­atud näi­tuse­le „Root­si Krim­ikun­ingri­ik“. Stend­inäi­tus tutvustab paljusid eesti keelde­gi tõl­gi­tud root­si krim­ikir­janikke nagu näiteks Hen­ning Mankell, Åke Ed­ward­son, Camil­la Läck­berg, Lars Ke­pler, Stieg Lars­son, Liza Mark­lund jt. Root­si kaardil on ära toodud iga kir­janiku teoste peamised sündmuskohad.
Näi­tust va­hendab Root­si Su­ur­saatkond Tallinnas.