Kõnelused tiigriga

Raamatunäitus 4. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kõ­nelu­sed tiigriga“.

Do­nald Bis­set on ing­li­se te­le­vi­sioo­ni­näit­le­ja, kunst­nik ning las­te­kir­ja­nik. 30. au­gus­til tä­his­ta­tak­se tema 105. sünniaastapäeva.
Oma mui­nas­lood esi­tas Do­nald Bis­set es­malt te­le­vi­sioo­nis, siis tegi nei­le juur­de pil­did ja an­dis väl­ja raa­ma­tu­te­na. Näi­tu­se­pilti­del ole­vad tiig­rid ei söö liha, vaid nei­le mait­se­vad sõ­nad ja meel­divad mui­nas­ju­tud. Kül­lap leia­vad nad mee­le­pä­rast Do­nald Bis­se­ti raa­ma­tu­test, kus au­tor on pan­nud ela­ma ja te­gut­se­ma kõik meid ümbritseva.