Näitus Edgar Kase 85. sünniaastapäevaks – „Tere, Edgar!“

Näitus "Tere, Edgar!"1. juu­list 30.augustini Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tere, Ed­gar!“

Näi­tus tut­vus­tab loo­dus­fo­tograaf, kir­ja­nik ja mat­ka­mees Ed­gar Kas­ke, kel­le sün­nist möö­dub 5. au­gus­til 85 aas­tat. Ed­gar Kask sün­dis ja kas­vas Tapa lä­he­dal Näo kü­las. Li­saks fo­to­de­le ja teks­ti­de­le aja­kir­jas Ees­ti Loo­dus an­dis ta väl­ja ka 12 raa­ma­tut. Kui al­gul oli kõne all met­sa­kui­ven­dus ja soo­de kait­se, siis, mida aeg edasi, seda enam kal­dus ta mõ­tisk­le­ma üldi­se­ma­tel tee­ma­del. Ed­gar Kase teo­ses on isik­lik­ke mä­les­tusi ja loo­dus­pil­te, loo­dus­mä­les­tis­te tut­vus­tusi, mõ­tisklu­si ini­m­ese ja loo­duse tee­ma­del, ka laie­malt eeti­lis­te kü­si­mus­te kä­sit­le­mist. Kõi­gis oma raa­ma­tu­tes tõs­ta­tab ta kü­si­mu­se ini­m­ese vas­tu­tusest loo­duse eest, va­ja­du­sest mõel­da selle­le igal sammul.