Laulusõnadeveski

Raamatuväljapanek "Laulusõnadeveski" 20. juu­list 24. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Lau­lu­sõ­na­de­ves­ki“.

Lau­lu­ves­ki“ lau­lik si­sal­dab pal­ju ilu­said Arne Oidi las­te­lau­le. Ena­mus ko­gu­mi­ku lau­lu­teks­te on kir­ju­ta­nud El­len Niit. Väga pal­jud kir­ja­ni­ku luu­le­tu­sed on li­saks mõ­nusale raa­ma­tu­st lu­ge­mise­le ka häs­ti laul­da­vad. El­len Niit on töö­ta­nud nagu tõe­li­ne lau­lu­sõ­na­de­ves­ki. Näi­tu­sel on väl­jas need luu­le­tu­sed, mil­le­st on hil­jem tun­tud las­te­lau­lud saa­nud. Kui tu­leb tut­tav ette, võib jul­gelt kaa­sa laulda.